Trojan war line up
according to Homer Ilias

Greek coalition
under Agamemnon: the Peloponnesus en and a roughly equal area North of it.
  Tribe Home Leader
1 Boeotians Boeotia Thebe... Penelos, Leitus
2 Minyae? Aspledon, Orchomenus Ascalaphus, Talmenus
3 Phocians Cyparissus, Pytho, Crysa, Daulis,
Panpoeus
Schedius, Epistrophus
4 Locrians Cynus Opus Calliarus Aias the less
5 Abantes Euboea Elephenor
6 Athenians Athens Menestheus
7   Salamis Aias
8 Agaeans (and others?) Argos Tiryns Troezen Aegina Diomedes Sthelenus Euryalus
9   Mycenae Corinth Agamemnon
10   Lacedaemon Pharis Sparta Messe Menelaos
11   Pylos Arene Thryum Nestor of Gerenia
12 Arcadians? Arcadia Tegea Agapenor
13   Buprasium Elis 4 leiders
14   Dulichium Echinae over zee tegenover Elis Meges
15 Cephallenians Ithaca Nerithum Crocyleia Aegilips Zacynthus Samos??? Odysseus
16 Aetolians Even Pleuron Olenus Pylene Chalcis Thoas
17 Cretans Creta Cnosus Gortys Lyctus Miletus???Phaestus Rhytium Idomeneus
18   Rhodes Tlepolemus
19   Syme Nireus
20   Nisyrus Crapathus Casus Cos Calydnian Isles Pheidippus Antiphus
21 Myrmidons Hellenes Achaeans Pelasgian Argos Phthia Achilles
22   Phylace Pyrasus Antron... Protesilaus
23   Pherae Boebe.. Admetus
24   Methone Thaumacia Philoctetes
25   Tricca Ithome Podaleirius Machaon
26   Ormenius... Eurypylus
27   Argissa... Polypoetes
28   Cyphus Gouneus
29 Magnetes Peneius Pelion Prothous

 

Trojan coalition
 under Hector (his father king Priamus of Troy non acting):
all other tribes around the Aegaean sea, and the Anatolian (now Turkish) inland.
  Tribe Home Leader
1 Trojans Troy Hector
2 Dardanians Aeneas
3 Zeleia (Ida) Pandarus
4 Adrasteia... Adrastus Amphius
5 Percote Practius... Asius
6 Pelasgi Larisa Hippothous
7 Thracians Acamas Peirous
8 Ciconians Euphemus
9 Peonians Amydon, river Axius Pyraechmes
10 Paphlagonians, Eneti Cytorus Sesamon Aegialus Pylaemenes
11 Halizones Alybe Odius Epistrophus
12 Mysians Chromis Ennomus
13 Phrygians Ascania (far) Phorcys Ascanius
14 Maeoninans beneath Tmolus Mesthles Antiphus
15 Carians Miletus Mountains of Phthires Nastes Amphimachus
16 Lycians Lycia Sarpedon Glaucus